Presser vos pommes

Kooperative ‚Vun Der Atert‘ huet fir de Moment keng Méiglechkeet & Ressourcen fir Äppel ze pressen a Viz ze maachen.

La coopérative 'Vun Der Atert' n'a actuellement aucune opportunité ni ressources pour presser les pommes et faire du jus.
Notre broyeur et extracteur à jus est à votre disposition
Schlagwörter:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.